Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 juli 2017

D66 Hoogeveen: vragen bij EBTL-AZC

Vanaf oktober zal in een afgezonderd deel van het AZC (EBTL, extra begeleiding en toezicht locatie) een groep van circa 50 asielzoekers geplaatst worden. De berichten over de komst van deze groep asielzoekers met onaangepast gedrag in Hoogeveen wekt nogal wat beroering. D66 heeft vragen bij de uitvoering en informatievoorziening aan de inwoners.

De kwalificaties die anderen hebben geroepen over deze groep, zoals aso e.d., wijzen we sterk af.

Volgens burgemeester Loohuis gaat het om een categorie asielzoekers die moeite heeft om zich onze normen eigen te maken. En die geprobeerd hebben om hun normen (bijvoorbeeld over geloof of seksuele geaardheid) aan andere asielzoekers op te dringen. Ook kan het zijn dat de huisregels van het AZC meermaals zijn overtreden. Het zijn nadrukkelijk geen criminelen, het zijn mensen met onaangepast gedrag. Deze groep (ongeveer 50 mensen) komt in de plaats van ongeveer 100 zogeheten Dublin Claimanten. Dat zijn asielzoekers die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning en over het algemeen veel overlast veroorzaken, daarbij strafrechtelijke regels overtredend.

Ook voor D66 Hoogeveen is het zorgelijk dat deze speciale categorie asielzoekers wordt ondergebracht in het AZC van Hoogeveen. Zeker omwonenden kunnen dit als bedreigend ervaren. Vooral omdat je nog niet weet hoe het uitpakt. In de aanloop naar dit project heeft de gemeente correct de raad geïnformeerd, in vervolg daarop ook de ondernemers. Nu blijkt dat informatie naar de bewoners onvoldoende is geweest. Voor D66 is het van groot belang dat dit alsnog hersteld wordt. Als omwonende heb je recht om goed en volledig geïnformeerd te worden wat er in je achtertuin gebeurt.

Voor D66 is het dan ook belangrijk dat alle toegezegde maatregelen uitgevoerd worden en, indien nodig, terstond aanvullende maatregelen genomen worden. Het woongenot voor de omwonenden moet op het niveau zijn, gelijk aan het moment dat er nog geen AZC was.

De kwalificaties die anderen hebben geroepen over deze groep, zoals aso e.d., wijzen we sterk af. Vanaf het moment van de komst van asielzoekers in Hoogeveen was bekend dat zich daarbinnen ook onaangepaste groepen bevinden. De Raad van Hoogeveen heeft daar toen unaniem de verantwoordelijkheid in genomen. Dat het COA nu (enigszins laat) specifieke maatregelen neemt is in feite goed.

Op de groep van asielzoekers met onaangepast gedrag wordt nu, bij wijze van experiment, tijdelijk extra begeleiding gezet. Waarmee mogelijke veiligheidsrisico’s in ieder geval sterk beperkt zijn. Dit experiment zou moeten leiden tot een acceptatie van de Nederlandsche normen. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijk experiment waar met zeer intensieve begeleiding getracht wordt om blijvende gedragsverandering te creëren.  Hoewel het experiment een verantwoordelijkheid is van het COA, zien we graag in hoeverre het bijdraagt aan de integratie van de betreffende asielzoekers. En indien succesvol, of de aanpak ook toegepast kan worden op andere groepen met onaangepast gedrag.

In dit proces zijn voor D66 nog een aantal vragen. Zo is er wel een toezegging voor een meldpunt maar zeker zo belangrijk is de responstijd dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met die melding.

  • Hoe kun je voldoende politieagenten paraat hebben als de realiteit is dat er landelijk een onderbezetting is en in Drenthe dit soms tot zorgelijk niveau ontwikkelt?
  • Waar komen ineens 40 begeleiders vandaan, terwijl er in de gemeente Hoogeveen zorgen zijn over wachtlijsten en adequate hulp bij psychosociale vraagstukken?

D66 wil geïnformeerd worden over de tussentijdse resultaten van het experiment, en wil zonder vertraging het eindresultaat ontvangen.

Update 28 juli 2017: uitgebreide vragen gesteld aan het college van B&W:

Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) Gemeenteraadsfractie D66 over EBTL-AZC