Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 juni 2019

Regio Deal: het idee, of de uitvoering

D66 is voorstander van regionale samenwerking. Ervaringen in andere gemeenten kunnen de weg wijzen (of juist niet). Financiële bijdrage van provinciale en rijksoverheid is daarbij dan ook welkom.

Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is wel dat de doelen juist omschreven zijn, plannen goed doordacht, sturing helder en afspraken duidelijk. Kortom, een SMART-geformuleerde samenwerking.

Het is om die reden dat D66 Hoogeveen het initiatief nam tot een amendement en een tweetal moties bij de behandeling van de Regio Deal voor Zuid- en Oost-Drenthe. Het huidige raadsvoorstel is weinig concreet, weinig SMART.

Wat is het

De Rijksoverheid stelt 215 miljoen beschikbaar voor het versterken van regio’s. Uit de 88 aanvragen zijn 12 voorstellen geselecteerd. Eén van de voorwaarden is 50/50 financiering. Voor de regio “Zuid- en Oost-Drenthe” (Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Hoogeveen en Hardenberg (!)) is 20 miljoen gereserveerd. De provincie Drenthe draagt ook 10 miljoen bij, zodat voor de gemeenten 10 miljoen overblijft. Dat de gemeente Hardenberg ook in deze deal meedoet komt door aansluiting bij de regio Vierkant voor Werk (Hoogeveen, Emmen, Coevorden en Hardenberg). De bijdrage voor Hoogeveen is € 450.000 en dat 4 jaar lang, dus totaal € 1,8 miljoen.

Een citaat uit een kamerbrief over de Regio Deal:

Als gevolg van bevolkingsdaling, mismatch op de arbeidsmarkt, dalende woningwaarde, “overerfbare” armoede, slechte gezondheid en een hoge zorgvraag staat in de regio Zuid- en Oost-Drenthe de leefbaarheid onder druk. Het te vormen partnership tussen Rijk en regio zal erop gericht zijn om een positieve sociaal economische impuls aan het gebied te geven. 

Wat zijn de bezwaren

De plannen zijn verre van concreet. Tekenend is dat wethouder Steenbergen aangaf dat in de week voor het debat op 9 mei nog nadere afspraken met het Rijk gemaakt zijn, en vervolgens op ons verzoek om inzicht in de afspraken met het Rijk met een kamerbrief van 16 november 2018 komt. En dan hebben we het slechts over de basis, de wijze waarop de in te dienen projecten uitgevoerd en gemonitord moeten worden. Onze verzoeken:

  • Garantie op terugvloeien eigen bijdrage naar de eigen gemeente;
  • Afspraken met het Rijk inclusief voorwaarden ter beschikking van de raad stellen;
  • Afspraken over governance ter beschikking van de raad stellen;
  • In te dienen plannen SMART formuleren.

Een ook niet onbelangrijk bezwaar is de penibele financiële situatie van de gemeente Hoogeveen. De spaarpot is zo goed als leeg en de tekorten lopen in de miljoenen. Wat ons betreft niet het moment om te speculeren met geld ook al klinkt de Regio Deal nog zo aantrekkelijk.

Wat waren de reacties

Wethouder Steenbergen bezwoer meerdere malen “maximale transparantie”. De basis voor die transparantie, het amendement met het verzoek de afspraken beschikbaar te maken, was echter “niet uitvoerbaar”. Is het dan gek dat een groot deel van de oppositie weinig vertrouwen krijgt wanneer een motie, die de uitvoering een tandje scherper moet maken, door diezelfde wethouder “uit het oogpunt van transparantie overbodig” genoemd wordt? Geen van de punten in de moties en in het amendement staan in de stukken op schrift en in de toezeggingen komen ze weinig concreet naar voren. De verdediging van wethouder Steenbergen rust op aannames en onderbuik gevoel, niet op feiten. Uiteindelijk stemden D66, SP, GroenLinks en 2 raadsleden van de VVD dan ook tegen het voorstel voor toetreding tot de Regio Deal. De Regio Deal is daarmee wel aangenomen.

Hoe nu verder

De Regio Deal is in de basis een goed idee. De uitwerking is naar de mening van D66 van onvoldoende kwaliteit. Dat ontslaat ons uiteraard niet van de plicht de uitvoering de komende 4 jaren te toetsen aan de uitgangspunten die wij in onze inbreng hebben genoemd.


Het amendement en de moties:
Amendement Regiodeal Garantie (D66/VVD/GroenLinks/PvdA)
Motie Regiodeal afspraak is duidelijkheid (D66/GroenLinks/VVD/PvdA)
Motie Regiodeal sturing en kwaliteit (D66/GroenLinks/VVD/PvdA/SP)

Het complete raadsvoorstel is hier te vinden.