Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwaarden kandidaatstelling GR2022

Het kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de Verkiezingscommissie op 30 september 2021.

Je wordt tevens verzocht (voor het kandidatenboek) 1 digitale (portret)foto mee te zenden. Een (portret)foto is niet verplicht.

Om zich te kunnen kandideren dient een lid bij sluiting van de kandidaatstelling minimaal 6 maanden lid te zijn van D66. Indien een kandidaat korter lid is, kan uiterlijk 10 werkdagen vóór de sluiting van de kandidaatstelling dispensatie bij het Landelijk Bestuur worden aangevraagd. Een gemotiveerd verzoek kan gericht worden aan bestuur@d66.nl.

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de Verkiezingscommissie (VC) en de leden van de Lijstadviescommissie (LAC). Het bestuur kan tussentijds op de hoogte worden gesteld van de leden die zich gekandideerd hebben. Het kandidaatstellingsformulier wordt niet gedeeld met het bestuur.

Je kunt tussentijds altijd jouw kandidaatstellingsformulier bekijken op mijnD66.

Met het invullen van het kandidaatstellingsformulier op mijnD66 verklaar je:

  1. Op de hoogte te zijn van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten te voldoen, en tevens bereid te zijn aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
  2. voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een halfjaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij te zijn en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan de contributieverplichting te hebben voldaan. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 10 werkdagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur via bestuur@d66.nl;
  3. niet betrokken te zijn geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2);
  4. bij verkiezing afstand te doen van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij;
  5. bereid te zijn om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen;
  6. geen lid te zijn van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B);
  7. uitvoering te zullen geven aan de afdracht regeling politieke vertegenwoordigers (artikel 8.3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement);
  8. akkoord te zijn dat je gegevens worden opgenomen in het kandidatenboek ten behoeve van de interne verkiezingen.

Laatst gewijzigd op 31 juli 2021