Steun ons en help Nederland vooruit

GGZ-expertise opnemen in sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams

De urgentie rond mensen met verward gedrag is onverminderd hoog en de politie moet nog te vaak in actie komen voor mensen die niets strafbaars hebben gedaan en zorg nodig hebben. Daarom heeft D66 Hoogeveen aandacht voor passend vervoer, een betere financiering van 24/7 crisishulp en voldoende ggz-expertise in de wijk voor preventie en vroegsignalering. D66 is blij dat er nu binnen de groep personen verward gedrag ook meer aandacht komt voor andere oorzaken en problematiek dan psychiatrische stoornissen, zoals LVB problematiek, psycho-sociale problematiek en beginnende dementie.
Mensen met psychische problematiek zijn mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen en die zeker niet allemaal verward gedrag of gewelddadig gedrag vertonen. Vaak ervaren zij de term personen met verward gedrag als stigmatiserend als deze direct gekoppeld wordt aan psychiatrsiche problemen en gewelddadigheid. Een inclusieve samenleving betekent dat er juist ook een plek en acceptatie moet zijn voor mensen met kwetsbaarheden en diverse problematiek. Vooral een passende bekostiging om de beschikbaarheid van de acute ggz te vergroten is een dringende voorwaarde om voortvarend met de ontwikkelingen door te kunnen gaan. In opdracht van VWS is het NZa op dit moment bezig om een advies voor een passende bekostiging van de beschikbaarheid van de acute ggz op te stellen. Dat advies verwachten we rond deze tijd en het lijkt ons van belang dat de nieuwe wethouder overlegt met de zorgprofessionals welke financiering helpt en niet zaken tegenhoudt. Volgens D66 is de expertise van de GGZ waardevol in het wijkteam; dat wijkteam kan overigens wel verschillen qua samenstelling. Dat hangt af wat nodig is in betreffende wijken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018